Generelle forretningsbetingelser og kundevilkår for GTA Networks

For at kunne købe en ydelse hos GTA Networks kræves det, at kunden er myndig.
Omkostninger vedrørende telekommunikation mellem kunden og GTA Networks opkoblingspunkt skal oppebæres af kunden.

Brug af kundeoplysninger
Et Webhotel-abonnement hos GTA Networks inkluderer automatisk registrering af navn, adresse og email i GTA Networks epost nyhedsmailingliste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre GTA Networks opmærksom herpå enten via onlineregistreringen eller oprettelsesskemaet.

E-Mail
Et Webhotel hos GTA Networks giver adgang til at benytte GTA Networks mailservere. Diskplads til rådighed for den enkelte kundes mailbox samt det ønskede antal mails heri.

Internet sider
Oprettelsen af et Webhotel hos GTA Networks giver automatisk mulighed for at etablere en internetside. Generelt tillader GTA Networks enhver information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.
GTA Networks er dog til enhver tid berettiget til at henvise specielle indholdstyper til en placering på nogle af os nærmere definerede og afgrænsede webservere. Almindelig oprettelse sker straks efter GTA Networks har modtaget en erklæring fra kunden om ønske for overflytning af domæne.

Driftssikkerhed
GTA Networks forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.
Sker dette, vil GTA Networks medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse.

Betaling
Alle produkter forudbetales månedsvis. Forudbetalinger refunderes ikke. Opkrævning for et Webhotel fremsendes som udgangspunkt af GTA Networks. Ved visse ydelses typer har kunden mulighed for at ændre i den valgte ydelse. Ved betaling, der ligger ud over den af GTA Networks angivne dato, har GTA Networks ret til at opkræve morarenter (1,5% af det skyldige beløb) samt et rykkergebyr ved udsendelse af påmindelse om betaling, stort kr. 100,-. GTA Networks forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til 3. part i forbindelse med inkasso. Ved overdragelse af fordringen til inkasso, efter 3. rykker, vil kundens webhotel samtidig blive nedlukket.
Såfremt betaling med frigørende virkning har fundet sted, kan domænet eventuelt genåbnes mod et gebyr på kr. 250,- excl. moms.

Datatransport, scripts og programmer
GTA Networks har fri trafik og fri adgang til CGI og andre scripts. Det forudsættes dog at der ikke er tale om scripts, der belaster serveren mere end gennem-snitligt. GTA Networks bestemmer enerådigt hvilke scripts der giver serveren for høj belastning.

Ansvar
Kundens brug af et GTA Networks sker i enhver henseende på eget ansvar.
GTA Networks påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internet. GTA Networks kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte -, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internet. GTA Networks kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos GTA Networks eller force majeure, herunder også strejke og lockout. GTA Networks påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af ydelsen og hertil knyttede tillæg. GTA Networks påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internet.

Ændring af kundevilkår
Kundevilkår kan af GTA Networks ændres med et varsel på 30 dage. Eventuelle tvister og uoverenstemmelser skal afgøres ved almindelig dansk domstol.